4.0-302 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.
4.0-301 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing.
4.0-300 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Make SampleTexture static inline.
4.0-299 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες OGL: Force highp for integers.
4.0-325 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Workaround issues on Nvidia GPUs by disabling depth overflow emulation.
4.0-324 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Did not mean to commit that.. to be squashed later.
4.0-323 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Treat UV coordinates like S17.7 integers (they're still stored as float, though).
4.0-221 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Fix LightingShaderGen multiplying by wrong types.
4.0-220 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες VideoCommon: revert the ViewPort changes
4.0-219 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες LightingShaderGen: Perform more lighting calculations with integers.
4.0-218 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες LightingShaderGen: Perform some lighting calculations with integers.
4.0-217 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες ShaderGen: Store material uniforms as integers.
4.0-216 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες ShaderGen: Store light color uniforms as integers.
4.0-215 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShader: Store fog color as an integer.
4.0-214 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.
4.0-213 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Change the "alpha" uniform to use integers.
4.0-212 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Change the "colors" and "kcolors" uniforms to be integers.
4.0-211 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.
4.0-210 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες Prove our own dot functions in GLSL since GLSL doesn't provide integer versions of this function, even though AMD and Nvidia provide their own.
4.0-209 πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες PixelShaderGen: Microsoft's shader compiler likes to throw an internal error when masking with unsigned integers, so just use 255 instead of 0xFF all over the place...