4.0-145 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'master' into dc-netplay
4.0-84 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix freeze on close - bFF_GPReadEnable was not enough to stop SyncGPU.
4.0-83 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'per-version-gameini' into dc-netplay
4.0-76 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'master' into dc-netplay
4.0-65 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'master' into dc-netplay
3.5-2468 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'reuseaddr' into dc-netplay
3.5-2464 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'master' into dc-netplay
3.5-2448 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Perf: Use unordered_map instead of map in very slightly hot function.
3.5-2446 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't sync the GPU if we haven't started yet.
3.5-2445 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Actually, SetCpStatus *does* also need to be called from the CPU thread...
3.5-2444 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Panic about a FIFO overflow in non-deterministic mode.
3.5-2443 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Clean up GatherPipeBursted. Shouldn't actually affect anything.
3.5-2442 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix Sunshine in deterministic mode.
3.5-2441 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Turn off FORCE_WHINE_ABOUT_THREADSAFE.
3.5-2440 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix the breakpoint fix.
3.5-2439 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Simplify and hopefully correct handling of SET_TOKEN and SET_FINISH.
3.5-2438 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove unused variables and functions.
3.5-2437 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix freeze on close.
3.5-2436 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Rename SyncGPUAtIdleOnly -> DeterministicGPUSync.
3.5-2435 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix missing md5thread.detach()