4.0-159 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Panic about a FIFO overflow in non-deterministic mode.
4.0-158 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Clean up GatherPipeBursted. Shouldn't actually affect anything.
4.0-157 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix Sunshine in deterministic mode.
4.0-156 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Turn off FORCE_WHINE_ABOUT_THREADSAFE.
4.0-155 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix the breakpoint fix.
4.0-154 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Simplify and hopefully correct handling of SET_TOKEN and SET_FINISH.
4.0-153 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove unused variables and functions.
4.0-152 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix freeze on close.
4.0-151 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Rename SyncGPUAtIdleOnly -> DeterministicGPUSync.
4.0-149 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Give deterministic dual-core a proper option (but don't expose it in the GUI).
4.0-148 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Refactor SetCpStatus, hopefully fixing breakpoints.
4.0-147 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Get rid of racey gpuBusy in favor of a safer version of the thing I said was terrible.
4.0-146 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Make SafeCPReadPointer do what it actually does, and document it.
4.0-145 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix stopping emulation.
4.0-144 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.
4.0-143 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Don't set CPReadWriteDistance to 0.
4.0-142 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Use an explicit variable to wait for the GPU thread...
4.0-141 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας ProcessFifoEvents shouldn't read interrupt*Waiting in bSyncGPUAtIdleOnly mode.
4.0-140 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add a supposedly deterministic dual-core VideoCommon option, bSyncGPUAtIdleOnly.
4.0-139 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Complain about threadsafe events during netplay.