Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-8244 3 ώρες πρίν Jit64Common: Eliminate branch in ConvertDoubleToSingle (PR #7115 from Sintendo)
5.0-8246 3 ώρες πρίν Qt: Add option to disable auto-refresh (PR #7087 from spycrab)
5.0-8242 3 ώρες πρίν Qt: Add Vulkan to graphics backend description (PR #7130 from 8times9)
5.0-8234 4 ώρες πρίν JitArm64: Drop the plattform register. (PR #7155 from degasus)
5.0-8232 5 ώρες πρίν Add Discord Rich Presence support (PR #6983 from yourWaifu)
5.0-8223 23 ώρες πρίν Add nag dialog to get users to explain why they still use DolphinWX (PR #7165 from shuffle2)
5.0-8221 πριν από 1 μέρα, 18 ώρες DSPTool: Minor cleanups (PR #7158 from lioncash)
5.0-8215 πριν από 1 μέρα, 20 ώρες BTEmu: Make WriteToEndpoint's reference parameter const (PR #7162 from lioncash)
5.0-8213 πριν από 2 μέρες, 5 ώρες Common, DSP: Only compile in x86-64 emitter related utilities on x86 platforms (PR #7148 from lioncash)
5.0-8211 πριν από 2 μέρες, 6 ώρες BTEmu: Amend variable naming (PR #7150 from lioncash)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 2 χρόνια
Dolphin 4.0.2 πριν από 4 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 4 χρόνια, 8 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 4 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 5 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 7 χρόνια

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.