Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 1 χρόνος, 2 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 3 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 3 χρόνια, 11 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 3 χρόνια, 12 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 4 χρόνια, 8 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 6 χρόνια, 2 μήνες

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-5551 πριν από 1 μέρα, 2 ώρες Add an option to eject the disc (PR #6072 from JosJuice)
5.0-5547 πριν από 1 μέρα, 8 ώρες Fix NetPlay settings reset issue (PR #6074 from delroth)
5.0-5545 πριν από 1 μέρα, 11 ώρες Fix sample wrapping with new DSP ADPCM decoding (PR #6073 from dolphin-emu)
5.0-5543 πριν από 1 μέρα, 15 ώρες DSP: Deduplicate the accelerator code (PR #6069 from leoetlino)
5.0-5541 πριν από 2 μέρες, 4 ώρες InputConfigDiag: Fix building DolphinWX on the latest MSVC (PR #6071 from lioncash)
5.0-5539 πριν από 2 μέρες, 16 ώρες IOS/SSL: Show built-in cert error once per session (PR #6068 from leoetlino)
5.0-5537 πριν από 2 μέρες, 22 ώρες Qt QueueOnObject/RunOnObject: accept pointers to member functions (PR #6063 from ligfx)
5.0-5534 πριν από 3 μέρες, 16 ώρες Settings: register the Core::State type with Qt (PR #6062 from ligfx)
5.0-5532 πριν από 3 μέρες, 18 ώρες DolphinQt2: Check for file systems being nullptr (PR #6064 from JosJuice)
5.0-5530 πριν από 3 μέρες, 18 ώρες VolumeGC: Add a default constructor for ConvertedGCBanner (PR #6065 from leoetlino)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.