Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-11371 πριν από 1 μέρα, 4 ώρες DolphinQt: Fix qt.qpa.plugin on MacOS (PR #8435 from firodj)
5.0-11369 πριν από 2 μέρες, 11 ώρες Fix Vulkan and D3D12 video backends crashing on boot (PR #8517 from stenzek)
5.0-11366 πριν από 3 μέρες, 1 ώρα Fix scrubbing unencrypted Wii disc images (for real this time) (PR #8516 from JosJuice)
5.0-11364 πριν από 3 μέρες, 18 ώρες VideoCommon/TextureConverterShaderGen: Convert over to fmt (PR #8508 from lioncash)
5.0-11361 πριν από 3 μέρες, 18 ώρες VideoCommon/FramebufferShaderGen: Minor clean up (PR #8509 from lioncash)
5.0-11354 πριν από 3 μέρες, 18 ώρες VideoCommon/OpcodeDecoding: Make use of if constexpr (PR #8511 from lioncash)
5.0-11345 πριν από 3 μέρες, 18 ώρες VideoCommon/BoundingBox: Make interface for querying bounding box data (PR #8513 from lioncash)
5.0-11342 πριν από 3 μέρες, 18 ώρες VideoCommon/IndexGenerator: Eliminate static state (PR #8512 from lioncash)
5.0-11337 πριν από 5 μέρες, 5 ώρες Common/Network: Make StringToMacAddress use a string_view (PR #8514 from lioncash)
5.0-11333 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα Update VS projects/solutions to VS2019 (PR #8498 from stenzek)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 3 χρόνια, 5 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 6 χρόνια
Dolphin 4.0.1 πριν από 6 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 4.0 πριν από 6 χρόνια, 2 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.