4.0-10 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες ChooseMemcardPath bugfix: check for a directory separator before converting an absolute path to a relative path.
4.0-9 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update the Installer NSIS script for 4.0.1
4.0-8 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Add missing DX Runtime installer .cab files