3.5-1631 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες X11: Don't use a client event as a wrapper for XMoveResizeWindow
3.5-1630 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Actually link to XI2
3.5-1629 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix up last commit
3.5-1628 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Use pkg-config to check for XInput2
3.5-1627 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Clean up all the GetName methods for XInput2 controls.
3.5-1626 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Add X11 XInput2 input plugin, including MPX and with support for axis controls. Based on the original XLib plugin, and thus shares some of its warts.
3.5-1625 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Tiny cleanup regarding method indentation in GameListAdapter.
3.5-1624 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Reenable FMRX, it seems to work fine.
3.5-1623 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Implement LFD. Reorder VFP register allocation a bit.
3.5-1622 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Add Read_F32 and Read_F64 helper functions to MemmapFunctions.
3.5-1621 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Implement xorx
3.5-1620 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Disable mfmsr. Implement stb and subfx.
3.5-1619 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Implement MFTB
3.5-1618 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Implement mfmsr
3.5-1617 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες On ARM Hosts, increase the instruction run count to 64bit. 32bit is /very/ quickly overflown.
3.5-1616 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix encoding issue with VADD(Integer)
3.5-1615 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Oops. Keep the screenOrientation setting to landscape.
3.5-1614 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Folder Browser a fragment as well. Removes the menu item for selected path, because it was just a confusing mechanic anyway. People just tap on the ISO in the browser anyway.
3.5-1613 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix for my previous commit.
3.5-1612 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Change input configuration to a fragment.