3.5-1188 πριν από 7 χρόνια Merge branch 'real-wiimote-minor-fixes'
3.5-1181 πριν από 7 χρόνια Quick fix to get Zelda: Wind Waker booting again.
3.5-1180 πριν από 7 χρόνια Made the timing consistent between DSP HLE and DSP LLE. Fixes Lost Kingdoms II in DSP HLE mode.
3.5-1179 πριν από 7 χρόνια Use an enum for efb scale values.
3.5-1178 πριν από 7 χρόνια Adjusted the ARAM DMA transfer size again. Fixes the audio in the Sonic Mega Collection games.
3.5-1177 πριν από 7 χρόνια Someone take my commit rights away.
3.5-1176 πριν από 7 χρόνια Hastily committing untested code without making sure i didn't miss anything first? I would never!
3.5-1175 πριν από 7 χρόνια Round IR scale down to whole number if using 1.5x/2.5x IR, if game ini specifies -1 for EFBScale.
3.5-1174 πριν από 7 χρόνια fix msaa detection
3.5-1173 πριν από 7 χρόνια ogl: remove "Missing Extension" from osd
3.5-1172 πριν από 7 χρόνια Fix for the hang after close caused by my previews perf queries commit. Sorry for that. fix issue 6205
3.5-1171 πριν από 7 χρόνια OGL: use GLEW_ARB_debug_output in debug builds
3.5-1170 πριν από 7 χρόνια Remove an unused variable in VideoConfig.cpp and SWVideoConfig.cpp
3.5-1169 πριν από 7 χρόνια Forced the exception check when the ARAM DMA transfer is between 32 and 320 blocks in size. Fixes Lost Kingdoms II.
3.5-1168 πριν από 7 χρόνια Add native fullscreen support for OS X.
3.5-1167 πριν από 7 χρόνια Revert "D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled."
3.5-1166 πριν από 7 χρόνια ups missing file for my last commit sorry
3.5-1165 πριν από 7 χρόνια Adds support for PE performance metrics in the D3D9 backend
3.5-1164 πριν από 7 χρόνια Fix 32bit Linux. GCC's lrotl/lrotr instrinsic functions are 32bit when building for 32bit, we require 64bit at all times, so keep using our own instead.
3.5-1163 πριν από 7 χρόνια D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled.