4.0-40 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Upgrade WX to r74856, mainly to support @2x.
4.0-39 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Automatically connect the appropriate wiimotes in netplay. Extensions must still be set manually.
4.0-38 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Fix the ability to stop the game and start another.
4.0-37 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'master' into android-core-control
4.0-32 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove FifoQueue iterator and RemoveThreadsafeEvents.
4.0-31 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Why do compilers assume i don't know order of opperations? :(
4.0-30 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix the icon used for Dolphin on windows
4.0-29 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες operator= is a function too! std::forward is still appropriate.
4.0-28 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Add a JP version of the string for FSAA. Also correct the English string too.
4.0-27 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες ogl: drop glsl120 support
4.0-26 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix recording netplay with wiimote.
4.0-25 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix crash when a player leaves in NetPlay.
4.0-24 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες When hosting, don't try to connect if listening failed.
4.0-23 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't disable SO_REUSEADDR on non-Windows, where it is safe.
4.0-22 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix FifoQueue's atomicity on ARM.
4.0-21 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Make CoreTiming's threadsafe events lock-free.
4.0-20 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Improve Atomic.h:
4.0-19 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix stack misalignment fix.
4.0-18 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "Fix stack misalignment issues."
4.0-17 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'wiimote-netplay'