3.5-396 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Add the option to turn on only the EGL interface to use desktop OpenGL with it.
3.5-395 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Change the ugly "no banner" banner to the sexy "X" from the website.
3.5-394 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Fix a crash in the FifoPlayer dialog.
3.5-393 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Use different reply delays for various DI commands. Fixes issue 5983.
3.5-392 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Revert "[bugfix] DX9::TextureCache: Use max_lod instead of min_lod where necessary."
3.5-391 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'mipmap_fixes'.
3.5-383 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Fix some potential issues when blending on EFB formats without alpha. Clean up state transition tables.
3.5-382 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Disable play and record buttons if an iso was selected, but is later deselected.
3.5-381 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Disable start/play recording buttons when no iso is selected.
3.5-380 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Only delay DI and fs IPC replies. Fixes issue 5982.
3.5-379 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Fix compilation with SDL2. (based on a patch from matthewharveys) Fixes issue 5971.
3.5-378 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες "Fix" using SDL from externals.
3.5-377 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Clean up SDL includes a bit. Maybe fix an SDL2 problem.
3.5-376 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Number "unknown" axes in OSX rather than call them all "unk".
3.5-375 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Revert "Only delay DI command replies." Fix "Wii Party" again.
3.5-374 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Hopefully make wiimote speaker less crappy.
3.5-373 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Fixed issue 5973. (probably)
3.5-372 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'more-ipc-hle-hacks'
3.5-369 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Make real wiimote speaker not cause massive input delays. Fixes issue 5966.
3.5-368 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Added a script to copy the OpenAL dll's to the main Dolphin folder on new builds.