4.0-6784 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες Automatic translation resources update from Transifex
4.0-6783 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες Automatic translation template update
4.0-6782 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες HotkeyManager: Activate hotkey when key is pressed. (PR #2777 from Armada651)
4.0-6780 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες FrameTools: Disable hotkeys while a modal dialog is shown.
4.0-6779 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες Core: Don't return true on IsRunning() when stopping emulation.
4.0-6778 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες Revert "Join the emu thread in Core::Stop. Get rid of Core::Shutdown which did that before."
4.0-6777 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες CFrame: Ignore "Pause on Focus Lost" when not started. (PR #2768 from Armada651)
4.0-6775 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες DiscIO: Check if m_Disc is null in ParsePartitionData()
4.0-6774 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες CFrame: Claim all keyboard events on OS X. (PR #2752 from Armada651)
4.0-6772 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες Fix FreeBSD (stable) (PR #2741 from endrift)
4.0-6768 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες evdev: Delete rumble effects on the correct file descriptor. (PR #2705 from phire)
4.0-6766 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες WbfsBlob: Don't enter an infinite loop when reading beyond end of disc (PR #2712 from JosJuice)
4.0-6764 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες Revert "Merge pull request #2358 from Tilka/pie" (PR #2706 from phire)
4.0-6762 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες Common: CallLambdaTrampoline can return a value
4.0-6761 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες Linux: Add an evdev based controller backend, to replace SDL. (PR #2681 from phire)
4.0-6755 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες GC Adapter: Do not attempt to claim_interface when libusb_open() returns an error.
4.0-6754 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες Small changes to description to "Store EFB Copies to Texture Only"
4.0-6753 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες CheatSearchTab: Check Core state instead of checking a memory pointer. (PR #2673 from Armada651)
4.0-6751 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες Fix more game list name encoding errors caused by 4.0-6419 (d7900b4) (PR #2672 from JosJuice)
4.0-6749 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες WiimoteReal: Make sure that Wiimote thread isn't already running before starting it.