3.5-1128 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Initialize the audiocommon mixer on the first write to DSPCR, even if DSP is not enabled. Fixes issue 6192.
3.5-1127 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Implement AXWii commands 08/09, aka. "upload AUXA/AUXB and use it as a temp buffer to mix to MAIN L/R/S and AUXC L", aka. "what the fuck were they thinking?!"
3.5-1126 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Implemented command 03: ADD_SUB_TO_LR
3.5-1125 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add implementation for command 02: SUB_TO_LR
3.5-1124 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Partial fix for the EA Wii games having no sound - implement the second OUTPUT command in AXWii. Sound in videos and musics still don't play.
3.5-1123 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Support the old AXWii version used in games like Wii Sports or Excite Truck
3.5-1122 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Basic framework to support the old AXWii version used in Wii Sports and Excite Truck
3.5-1121 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Disable the polyphase resampler - it causes audio glitches with non integer ratios
3.5-1120 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix the argument to the samples reading callback in voice processing - should fix issues with wiimote audio, untested
3.5-1119 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Support loading polyphase resampling coeffs from User and Sys in HLE
3.5-1118 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add an option to run the AX processing on the CPU thread. Fixes timing issues causing audio glitches on Wii, and should improve the overall stability of AX HLE.
3.5-1117 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add volume ramping for MAIN output, separate old volume values for each AUX channel and refactor
3.5-1116 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix AUX volume mixing in AXWii: implement volume ramping and MixAdd properly. Home menu sounds now work properly.
3.5-1115 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix audio glitching at the end of a voice because of bad non-looping sound handling in AXWii
3.5-1114 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας OSX sucks at c++11
3.5-1113 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add missing <functional> header include
3.5-1111 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Update the right cur_addr_frac after wiimote audio resampling
3.5-1110 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'master' into new-ax-hle
3.5-317 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Rewrite the linear interpolation SRC to give the exact same results as the one in AXWii
3.5-316 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Add polyphase resampling support in AX