3.5-115 πριν από 9 χρόνια Disable the warning about va_list being mangled differently now.
3.5-114 πριν από 9 χρόνια Missed a precision qualifier in a HWRasterizer shader.
3.5-113 πριν από 9 χρόνια In memory of calc84.
3.5-112 πριν από 9 χρόνια always calls glBindBuffer(0) after disabling vao
3.5-111 πριν από 9 χρόνια Mismatched new/delete.
3.5-110 πριν από 9 χρόνια Toggle wiimote status based on the actual status, instead of some dumb checkbox that is almost never even right.
3.5-109 πριν από 9 χρόνια revert RasterFont optimization
3.5-108 πριν από 9 χρόνια Fix (dis)connecting wiimotes via hotkey.
3.5-107 πριν από 9 χρόνια Clean up some messy code issues that have been annoying me.
3.5-106 πριν από 9 χρόνια Don't show multiple exit confirmation dialogues.
3.5-105 πριν από 9 χρόνια Fix this annoying warning in ChunkFile.h
3.5-104 πριν από 9 χρόνια Always use the right user dir on windows.
3.5-103 πριν από 9 χρόνια fix byte order in osd rasterfont
3.5-102 πριν από 9 χρόνια Merge Fail: Make sure we are using the interface file to get backbuffer dimensions. GL helper function was duplicated.
3.5-80 πριν από 9 χρόνια When using the "Keep window on top option" make sure that the effect of that option ends when emulation ends when using render to main.
3.5-79 πριν από 9 χρόνια Define NvOptimusEnablement to tell the Nvidia driver we need high performance
3.5-78 πριν από 9 χρόνια Merge branch 'new-ax-hle'
3.5-33 πριν από 9 χρόνια Merge branch 'immediate-removal'
3.5-3 πριν από 9 χρόνια Don't show compress iso option for wbfs and ciso files.
3.5-2 πριν από 9 χρόνια Truly unstable.