3.0-885 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Save secondary list sorting.
3.0-884 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες revert changes to banner background color
3.0-883 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Revert "Use the global ::wxSetCursor instead of the local one from our panel object. Should close 3956."
3.0-882 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Use the global ::wxSetCursor instead of the local one from our panel object. Should close 3956.
3.0-881 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες (CoreAudio) Retain volume value until initialization. Makes volume slider work when game isn't running. Fixes issue 5383.
3.0-880 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες If the HOME environment variable isn't set, fall back on to PWD. Closes 5584.
3.0-879 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Adds the Wii Korean settings file. It was handled in the wii-network branch in rev c42a6f156e2c. Master handles the settings files differently. Until wii-network merges in to master, this closes issue...
3.0-878 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Fix OSX build once again. Apparently OSX needs to get with the times.
3.0-877 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες PixelShaderGen: Drop some useless and potentially buggy code.
3.0-876 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες OSX build fix for the unordered_map/hash_map issue.
3.0-875 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Allow input displays to work without an active movie.
3.0-874 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Clean up gcc/g++ compiler warnings that have accumulated.
3.0-873 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Save game list sorting.
3.0-872 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Fix OS X 10.6 compatibility.
3.0-871 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Fix some warnings.
3.0-870 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Merge conflict. Fixes issue 5471.
3.0-869 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Fix a save state crash in some situation.
3.0-868 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Includes are case sensitive and Common is in the include directories so including the file this way was silly.
3.0-867 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Fixing wiimote savestate and recording.
3.0-866 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Making cheats manager resizeable, maximizable, hideable (parentless), higher by default.