3.5-1415 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fixes Issue 6353 Remove extract apploader/dol from top level
3.5-1414 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Handle 1 partition only, fixes Issue #6353
3.5-1413 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Revert "Adding Travis CI script"
3.5-1412 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Adding Travis CI script
3.5-1411 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Build fix: Android NDK doesn't support any locale switching.
3.5-1410 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Set the locale per-thread instead of globally when generating shaders. Add cross-compatible versions of newlocale, uselocale and freelocale.
3.5-1409 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Equalising the 32 and 64 bit state compression
3.5-1408 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Build fix
3.5-1407 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Clarifying the OpenAL loop
3.5-1406 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'GLES3'
3.5-1401 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] 0.5 Release.
3.5-1400 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Back to enforcing ICS or above limitation. Tired of this nonsense.
3.5-1399 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Remove artificial limitation to not leave the sdcard directory in the folder browser as well.
3.5-1398 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Remove artificial limitation to not leave the sdcard directory. Keep screen on while running.
3.5-1397 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Fix drawn buttons causing rendering issues.
3.5-1396 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Gameini database update. Fixes issues 6354,6355,6356. Update NFS Most Wanted.
3.5-1395 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Get video backend name via g_video_backend->GetName() instead of sconfig for movies, since that can be wrong.
3.5-1394 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Added FIFO reset bypass patch for the PAL version of Wallace and Gromit in Project Zoo.
3.5-1393 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Implemented field order detection for PAL games. Fixes the shaking of the screen when XFB is enabled with a PAL game.
3.5-1392 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Invalidate the texture cache using the GPU thread when the CPU thread makes a request.