3.5-248 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a gcc initialization order warning.
3.5-247 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Readd the OpenAL option.
3.5-246 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'OpenAL'
3.5-228 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix bug: reuse after free. static should not have been used here.
3.5-227 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Improve an error message.
3.5-226 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix hang on Linux Dolphin close when wiimotes are connected.
3.5-225 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Make IsValidBluetoothName just check for "Nintendo RVL-" rather than having a bunch of hardcoded names.
3.5-224 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες GetTextureBGRA()'s 'width' and 'height' parameters should be unsigned.
3.5-223 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες This changes Linux to control Wiimotes on the interrupt channel. Which in turn allows -TR wiimotes to work in Linux.
3.5-222 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες This removes the Lock Thread to Core option. Please file your complaints appropriately.
3.5-221 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες 'width' and 'height' parameters of wxBitmapFromMemoryRGBA should be unsigned.
3.5-220 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες re-enable PulseAudio backend
3.5-219 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'pulseaudio-simple'
3.5-215 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a small text overlapping issue in the MemcardManager.
3.5-214 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Gameini database update.
3.5-213 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Enhance an error message. Fix issue 5893.
3.5-212 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix two warnings.
3.5-211 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'wxw-bind'
3.5-205 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Real fix for memcard manager.
3.5-204 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Set focus on memcard manager after losing it.