3.5-644 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'FIFO-BP'
3.5-608 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix JIT from rebasing on PPSSPP ArmEmitter.
3.5-607 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Rebase ArmEmitter on PPSSPP's base. The loadstores are making my heart cry at this point.
3.5-606 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Update pot file for recent string changes in the code.
3.5-605 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Update translations from transifex. Also add the transifix client configuration directory to gitignore.
3.5-604 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Dolphin needs to be restarted before playing back a wiimote movie, so let's suggest that instead of giving an unhelpful error message.
3.5-603 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a typo.
3.5-602 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Wow, I'm dumb. Fix mismatched set/get.
3.5-601 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a potential issue when someone has a CPU core that isn't available on that host set in the INI file, it would just fail out. Now it defaults to interpreter.
3.5-600 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Add a comment about Qualcomm in load stores.
3.5-599 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a potential memory leak in function DecompressBlobToFile in CompressedBlob.cpp
3.5-598 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Make sure to mask out the FPU rounding mode correctly. Good spot from LionCash.
3.5-597 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες fix debug build
3.5-596 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Clean up PPCSTATE_OFF
3.5-595 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες fix vertexloader without jit
3.5-594 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'vertex-loader-cleanup'
3.5-564 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Add ARM Jit to GUI when built on ARM
3.5-563 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Make the (V)LDR/(V)STR instructions support negative offsets. This fixes a bug where Arm Jit couldn't load the top 33 FPRs. Also makes it so the core can access all GPRs, FPRs, and SPRs in ppcState. T...
3.5-562 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες OK, seriously, buildfix. I shouldn't even have commit access!
3.5-561 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Buildfix for real.