3.5-333 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove deprecated method for accessing a gtk widgets window. Fix a debug build compiler warning.
3.5-332 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Move the cmake option lines to the top of the Cmake file for easy viewing in vim.
3.5-331 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Do not automatically refresh the game list for games that have "Emulation issues" written in their gameini after we open/close the iso properties.
3.5-330 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Properly sort multi-disc games by title.
3.5-329 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Removed the need for this temporary variable.
3.5-328 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Cleans up EGL. Removes printf output with INFO_LOG and ERROR_LOG
3.5-327 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Move swap control to the host specific GLInterface files.
3.5-326 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a potential memory leak on non-windows systems.
3.5-325 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες change projection_type to u32
3.5-324 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert "mem_fun -> mem_fn."
3.5-323 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες mem_fun -> mem_fn.
3.5-322 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert the fix for the random static audio that would sometimes occur in DSP HLE and DSP LLE. The fix caused the music in Fast - Racing League to play random sounds.
3.5-321 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix AGL.cpp
3.5-320 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert "Ctrl+A support in the action replay code editing menu."
3.5-319 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Ctrl+A support in the action replay code editing menu.
3.5-318 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Set the default memory card path as relative too.
3.5-317 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Save memory card paths relative to exe directory.
3.5-316 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Preset the HBeam and VBeam to 0 on boot. Fixes Densha de Go Shinkansen EX.
3.5-315 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Added a game property to disable the clearing of the data cache. This is needed by one known game, "Rubik's Puzzle Galaxy: Rush".
3.5-314 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Allow emulated wiimote to be tilted 180 degrees in each direction. (was 90) Fixes issue 3492.