3.5-1255 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Lastly - new license header introduced to main Dolphin project. All done now.
3.5-1254 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες New license header introduced to all Video based projects.
3.5-1253 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες New license header introduced for DiscIO, AudioCommon, InputCommon, VideoCommon, and Common projects.
3.5-1252 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες New license header introduced to the Core project.
3.5-1251 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Make dolphin aware of disc revision numbers. Display them under game properties and use them in netplay. Patch by johnwchadwick. Fixed issue 6243.
3.5-1250 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove all tab/space mismatches from the Core project. For anyone working on a branch that heavily involves the core, I am so sorry.
3.5-1249 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'VBeam-fix'
3.5-1246 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Buildfix for the last commit.
3.5-1245 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Update the license file text (change SVN to Git) in all projects except Core since I was told a merge was happening soon. So for the sake of the merge going smoothly, I'll fix that when I remove the t...
3.5-1244 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Android Related - A tiny simplification/readability change for NativeListView.
3.5-1243 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'Android-trash' since it is no longer quite so trashy.
3.5-1234 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Kill off dangling else's in the InputCommon project.
3.5-1233 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Really minor LogInfo consistency fix in ActionReplay.cpp.
3.5-1232 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Clean up most (99.99%) of the tab/space mismatches in the VideoSoftware project.
3.5-1231 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Good job Windows. Stop choosing the same names as I do.
3.5-1230 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Extend our OSD class to support callbacks on init, onframe, and shutdown.
3.5-1229 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Implement a few more store instructions on ARM
3.5-1228 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix fastmem on ARM
3.5-1227 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge in latest changes to ArmEmitter from the PPSSPP crew. Should fix the dumb random crashes I had from IOS icache clearing not initializing a value.
3.5-1226 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες GOOGLE CODE, STOP BEING CRAP please :(