3.5-1406 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'GLES3'
3.5-1401 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] 0.5 Release.
3.5-1400 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Back to enforcing ICS or above limitation. Tired of this nonsense.
3.5-1399 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Remove artificial limitation to not leave the sdcard directory in the folder browser as well.
3.5-1398 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Remove artificial limitation to not leave the sdcard directory. Keep screen on while running.
3.5-1397 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Fix drawn buttons causing rendering issues.
3.5-1396 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Gameini database update. Fixes issues 6354,6355,6356. Update NFS Most Wanted.
3.5-1395 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Get video backend name via g_video_backend->GetName() instead of sconfig for movies, since that can be wrong.
3.5-1394 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Added FIFO reset bypass patch for the PAL version of Wallace and Gromit in Project Zoo.
3.5-1393 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Implemented field order detection for PAL games. Fixes the shaking of the screen when XFB is enabled with a PAL game.
3.5-1392 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Invalidate the texture cache using the GPU thread when the CPU thread makes a request.
3.5-1391 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix the GameCube mic dialog header's invalid include guard.
3.5-1390 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Adding stick radius setting
3.5-1389 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Added optimizations to ClassifyFloat/Double functions in Mathutil.cpp and to PPCCache.cpp
3.5-1388 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Changing the Gecko code comparison from metadata to data comparison
3.5-1387 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Reading shake force from calibration rather than a constant
3.5-1386 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Adding condition to CoreTiming state function
3.5-1385 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Create our OGL context on the same thread in the OpenGL backend. Same issue with Qualcomm not working with threading correctly.
3.5-1384 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Properly open the navigation drawer when pressing menu or back in the game list.
3.5-1383 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] 0.3 Release