3.5-2172 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Fix Savestates.
3.5-2171 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Android NDK now supports full implementations of std::mutex, std::thread, and std::conditional_variable so there is no need to have our own implementations there now.
3.5-2170 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Merge branch 'master' of https://code.google.com/p/dolphin-emu into android-savestate-support
3.5-2167 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Fix lfs/lfd. We need to dump the fpr cache at times where VFP registers may be affected. We shouldn't need to flush D8-D15 but it doesn't seem to work. So we have to flush all registers.
3.5-2166 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Accidentally enabled screen rotation in the emulator window. Disabled it.
3.5-2165 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Let NativeLibrary handle initial folder structure creation.
3.5-2164 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Add save state native functions.
3.5-2163 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Stop the play store from overwriting buildbot builds.
3.5-2162 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] The back button now toggles the visibility of the action bar in the emulation window. This can be used in the future to implement the overlay for save states and other things.
3.5-2161 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Decouple the emulation processes from the Main activity. Moved them into their own activity called EmulationActivity.
3.5-2160 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Use pthread_setname_np.
3.5-2159 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: only free use fences
3.5-2158 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες libusb: fix cmake endif
3.5-2157 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Move the instantiation of the NativeGLSurfaceView into a layout file. This will allow the addition of other components in the future, such as overlays, etc.
3.5-2156 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Forgot to make the AboutFragmentAdapter class 'final'
3.5-2155 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Decouple the About fragment from the FolderBrowserAdapter. Now it uses its own independent adapter (I have no idea why this wasn't done in the first place).
3.5-2154 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Use the same layout for the game list and the folder browser. Since the UI layouts are exactly the same.
3.5-2153 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Simplify the line divider for the folder browser and game list. Turns out someone disabled it in the list view initially. No more custom implementation now.
3.5-2152 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Merge branch 'iconv_static'
3.5-2148 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: fix vertex stream detection