3.5-1252 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας New license header introduced to the Core project.
3.5-1251 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Make dolphin aware of disc revision numbers. Display them under game properties and use them in netplay. Patch by johnwchadwick. Fixed issue 6243.
3.5-1250 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove all tab/space mismatches from the Core project. For anyone working on a branch that heavily involves the core, I am so sorry.
3.5-1249 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'VBeam-fix'
3.5-1246 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Buildfix for the last commit.
3.5-1245 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Update the license file text (change SVN to Git) in all projects except Core since I was told a merge was happening soon. So for the sake of the merge going smoothly, I'll fix that when I remove the t...
3.5-1244 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Android Related - A tiny simplification/readability change for NativeListView.
3.5-1243 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'Android-trash' since it is no longer quite so trashy.
3.5-1234 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Kill off dangling else's in the InputCommon project.
3.5-1233 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Really minor LogInfo consistency fix in ActionReplay.cpp.
3.5-1232 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Clean up most (99.99%) of the tab/space mismatches in the VideoSoftware project.
3.5-1231 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Good job Windows. Stop choosing the same names as I do.
3.5-1230 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Extend our OSD class to support callbacks on init, onframe, and shutdown.
3.5-1229 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Implement a few more store instructions on ARM
3.5-1228 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix fastmem on ARM
3.5-1227 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge in latest changes to ArmEmitter from the PPSSPP crew. Should fix the dumb random crashes I had from IOS icache clearing not initializing a value.
3.5-1226 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας GOOGLE CODE, STOP BEING CRAP please :(
3.5-1225 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Make debug builds use unicode, not multibyte.
3.5-1224 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Refactored the SystemTimers to allow for per-UCode timing. Fixes issue 6237.
3.5-1223 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας ogl: remove GL_TRIANGLE_FAN on utils rendering