3.5-558 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Disable SSE2 check in the GUI when building ARM.
3.5-557 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fixed issue 5270. Don't ask me how, I just clean up code and then it works! I think it was int overflow.
3.5-556 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix compiling Dolphin on devices that provide crazy GLES drivers
3.5-555 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'hle-fs-cleanup'
3.5-548 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Don't null-terminate some random std::string.
3.5-547 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'windows-unicode'
3.5-518 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Windows: Open wiimotes with the FILE_SHARE_WRITE flag like before.
3.5-517 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Fix accidental change from libpulse-simple to libpulse
3.5-516 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Fix ARM build.
3.5-515 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Kill warning.
3.5-514 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Eliminate some baseless restrictions in PointerWrap, mainly vector<string> not working.
3.5-513 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'perfqueries'.
3.5-491 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες also don't cleanup efb copys on efb2ram
3.5-490 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Fix Dolphin starting only once then crashing at startup
3.5-489 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Fixes two memory leaks, one is pretty bad for OSX. Yell at pauldachz if this doesn't work. Or... say thanks.
3.5-488 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Added a BluetoothEnumerateInstalledServices call so that the wiimote remembers the pairing.
3.5-487 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Make ARMJit core default CPU core on ARM architecture
3.5-486 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'VideoSoftware-savestates'
3.5-481 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Fix a StringUtil regression from the arm-noglsl merge
3.5-480 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Small improvement to cmpli/cmpi in ARMJit.