3.5-1703 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Implement cmpl
3.5-1702 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Disable ori since it breaks Wind Waker.
3.5-1701 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Save DSP on thread setting to config cache when booting.
3.5-1700 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Change the OSX CFBundleIndentifier to use the proper domain name
3.5-1699 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Implement lha and fix lfs.
3.5-1698 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Fix VCVT F32<->F64 encoding.
3.5-1697 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove a couple files which have apperently never been used for anything.
3.5-1696 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Increase number of save state slots to 10.
3.5-1695 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Change a glClear in the OpenGL renderer to improve performance on Mali chips.
3.5-1694 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Push new ArmEmitter changes from PPSSPP. Mostly Fixes a few VFP/NEON instruction encodings.
3.5-1693 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix hotkeys.
3.5-1692 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας fix c&p error
3.5-1691 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'join-wiimote-scanning-thread'
3.5-1687 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Allow setting dsp on thread via game ini.
3.5-1686 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add hotkeys to increase/decrease the frame limit.
3.5-1685 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Make hotkeys for togglign IR, AR, efb copies and fog settings configurable.
3.5-1684 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας simplify my last commit
3.5-1683 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας remove printf in shader uid generation
3.5-1682 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Removing the 'Clearing code cache' OSD message in Release builds
3.5-1681 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας fix movie player on linux