3.5-1729 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας D3D11: Implement zcomploc for hardware supporting D3D 11.0.
3.5-1728 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix a merge fail that happened when I merged in Android. It is just a bit of duplicate code, no issues came from it.
3.5-1727 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Revert "Fix a memory leak in ExpressionParser.cpp"
3.5-1726 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove -0 from stable release version numbers.
3.5-1725 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Use a multibyte-neutral codepage when calling *printf on Windows.
3.5-1724 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix a memory leak in ExpressionParser.cpp
3.5-1723 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix a stack corruption in ExtendedTrace.
3.5-1722 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας fix lightning for inconsitent config
3.5-1721 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Free two memory leaks in ArmCPUDetect.cpp
3.5-1720 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας disable emulate format changes on glsl120
3.5-1719 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add new Netplay headers to the VS project.
3.5-1718 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Some initial support for immediates in integer. Plenty more to go.
3.5-1717 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Fix IMM support in the register cache.
3.5-1716 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'netplay'
3.5-1709 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Make sure to flush a register location. IMM still doesn't work...
3.5-1708 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Add support for IMMs to the GPR reg cache. Not yet using it since it doesn't quite work
3.5-1707 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Remove Fastmem. It is buggy and may never have the potential to work correctly.
3.5-1706 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Core: Remove dead code
3.5-1705 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Missed flushing our register caches in mtmsr. This would cause a buttload of problems, including the suspected ori being wrong issue. So flush caches and reenable ori.
3.5-1704 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] dcbst implementation.