3.5-661 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderManager: Reload fog range adjustment shader constants upon viewport change.
3.5-660 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Fix checks for preventing the main and render windows from spawning off screen.
3.5-659 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Corrected a typo.
3.5-658 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Force depth textures to be emulated when the result is needed for fog calculation.
3.5-657 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες VideoSoftware: Do not clear the depth buffer on EFB copy clears when depth writing is disabled.
3.5-656 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Beginning of VFP cleanup. Will finish when I have the hardware in front of me.
3.5-655 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Actually set the bIDIVa value in the ARM CPUDetect.
3.5-654 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Fixed the Windows 32bit debug build.
3.5-653 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Prevent the render window from spawning off screen.
3.5-652 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Really clean up all the emitter loadstores on ARM. If a ARM device supports VFPv4, then it supports IDIVA, so handle that in CPUDetect.
3.5-651 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Add a new WriteNewStoreOp emitter function for beginning of rewrite of the Arm Emitter LoadStores. Will finish when I have the hardware in front of me to test on.
3.5-650 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Fix dup Option and move one to the top where it belongs in the CMake file.
3.5-649 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Used the scheduler to generate the interrupt for IPC. Fixes the ES_LAUNCH games.
3.5-648 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες All the cool kids hard code string lengths.
3.5-647 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Allow playing movies from command line. Also remove some unneeded code.
3.5-646 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Update gameini database according to changes after the FIFO - BP Merge. Remove Fastdiskspeed from various games that no longer need it. Enable dual core and gpu thread synch option for F-Zero GX and R...
3.5-645 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες decrease d3d vertex buffer size
3.5-644 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'FIFO-BP'
3.5-608 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Fix JIT from rebasing on PPSSPP ArmEmitter.
3.5-607 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Rebase ArmEmitter on PPSSPP's base. The loadstores are making my heart cry at this point.