4.0-109 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix use of ABI_GetAlignedFrameSize.
4.0-108 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Match ABI_AlignStack with ABI_RestoreStack properly.
4.0-107 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Add literally a million blank inputs in netplay when a wiimote changes reporting mode, just to make nsmbw sync.
4.0-106 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Move existing Melee AR codes to be for revision 0 and add JMC's for revision 2.
4.0-105 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Use a separate section for enabled Gecko codes, like AR.
4.0-104 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Support a gcm revision-specific game ini for cheats + partially fix gecko codes in default ini.
4.0-103 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Reset wxTAB_TRAVERSAL.
4.0-102 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Gameini database update. Enforce LLE recompiler in Wind Waker to prevent a situation where LLE interpreter might be enforced without wanting it. If the user selected in the general sound settings LLE ...
4.0-101 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Allow setting DSP settings via game ini.
4.0-100 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Change iTLBHack to a bool.
4.0-95 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Added a small disc access delay to fix the missing music in Super Monkey Ball 2.
4.0-94 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Remove commented out code within EmulationActivity.java. Since the back button handling has a specific purpose, this is no longer needed.
4.0-93 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Tiny inline documentation cleanup.
4.0-92 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fix a situation within the FolderBrowser where the application would crash. listFiles() returns null when either the File object it's called on isn't a directory or if an I/O error happens (...
4.0-91 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες No need to std::move a return value. Thanks Billiard.
4.0-90 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Core] Fix a memory leak in NetPlayServer.cpp in function OnData().
4.0-89 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Implement CR1 for the intepreter. To be honest I have no idea why this was never done previously, all it is is copying four bits from the FPSCR register to CR1. This fixes issue 2390.
4.0-88 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Quick build fix.
4.0-86 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix Imm8 check.
4.0-85 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Implement CR1 setting for the few floating point instructions that I have setting the flags. For the rest, drop to interpreter if it sets CR1. At that point it'll spam a panic alert. I don't qui...