3.5-1399 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες [Android] Remove artificial limitation to not leave the sdcard directory in the folder browser as well.
3.5-1398 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες [Android] Remove artificial limitation to not leave the sdcard directory. Keep screen on while running.
3.5-1397 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες [Android] Fix drawn buttons causing rendering issues.
3.5-1396 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Gameini database update. Fixes issues 6354,6355,6356. Update NFS Most Wanted.
3.5-1395 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Get video backend name via g_video_backend->GetName() instead of sconfig for movies, since that can be wrong.
3.5-1394 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Added FIFO reset bypass patch for the PAL version of Wallace and Gromit in Project Zoo.
3.5-1393 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Implemented field order detection for PAL games. Fixes the shaking of the screen when XFB is enabled with a PAL game.
3.5-1392 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Invalidate the texture cache using the GPU thread when the CPU thread makes a request.
3.5-1391 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix the GameCube mic dialog header's invalid include guard.
3.5-1390 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Adding stick radius setting
3.5-1389 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Added optimizations to ClassifyFloat/Double functions in Mathutil.cpp and to PPCCache.cpp
3.5-1388 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Changing the Gecko code comparison from metadata to data comparison
3.5-1387 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Reading shake force from calibration rather than a constant
3.5-1386 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Adding condition to CoreTiming state function
3.5-1385 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Create our OGL context on the same thread in the OpenGL backend. Same issue with Qualcomm not working with threading correctly.
3.5-1384 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες [Android] Properly open the navigation drawer when pressing menu or back in the game list.
3.5-1383 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες [Android] 0.3 Release
3.5-1382 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες [Android] Drop minimum Android version support to 2.3 since there is a /bunch/ of people asking for it.
3.5-1381 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες [Android] Disable OpenGL in the settings menu since it doesn't work yet. Change some theme settings so the back button shows up on screen where needed.
3.5-1380 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες [Android] Qualcomm drivers require that the EGL context is created on the same thread that the OpenGL commands are run on. Crappy driver limitation since eglMakeCurrent should work to let it be on a d...