3.5-1817 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Increases Gamecube pad polling rate during netplay to normal. Also re-add dualcore setting syncing to netplay, which I had erroneously removed.
3.5-1816 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Make the banners display a little larger. Now they don't look like tiny icons in the game list.
3.5-1815 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Fix Wii games.
3.5-1814 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Change per instruction run counts to u64 on all platforms. JIT64 and JITIL runcount isn't implemented properly(and is disabled) so this doesn't effect them.
3.5-1813 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add an OSD message to remind the user if Shader Debugging is enabled
3.5-1812 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Prevent duplicate duplicate items from being in the game list at one time.
3.5-1811 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Change the Game List items to be formatted similarly to how the folder browser is. Also ensure the 'no banner' icon scales down to the same size as the other banners.
3.5-1810 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Ensure that required dependencies are actually exported along with everything else when the Android version builds. Without this, the support libs will not export and cause the emulator to c...
3.5-1809 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Simplify if statement conditions for the item click listener in FolderBrowser.java.
3.5-1808 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Shorten FolderBrowserItem's method 'isValidItem()' into 'isValid()' makes more sense and less redundancy in terms of 'item.isValidItem()' -> 'item.isValid()'
3.5-1807 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] FolderBrowserItem objects don't need to store a context.
3.5-1806 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Update translation pot file.
3.5-1805 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας NetWindow: Move "Write memcards" checkbox to be host-only
3.5-1804 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove a redundant check in the fifo.
3.5-1803 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας In the EGL backend context interface, don't call eglMakeCurrent. This was only done to pull in some information to the info log. This is necessary since eglMakeCurrent binds the context to the current...
3.5-1802 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Put the shader info log at the end of the shader log file. This fixes issue 6495.
3.5-1801 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας VideoConfigDialog: Rephrase "Hacked Buffer Upload" and its description to something less technical.
3.5-1800 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Prevent stopping emulation before fully booting. This can sometimes cause dolphin to crash.
3.5-1799 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας On CoreParemeter member object creation make sure to set bEnableDebugging, bAutomaticStart, and bBootToPause to default values so they aren't unitialized. This caused a issue in particular on the Andr...
3.5-1798 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Make sure to unallocate the correct memory size in MemArena.