4.0-329 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Re-plumb window handle to the dsound backend.
4.0-328 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες VideoCommon: fix custom textures
4.0-327 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix the filter for some files in the Core VS project related to the JitIL. They were in the root of the project. They should actually be in their own filter named JitILCommon.
4.0-326 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Use an unordered_set to track FIFO write adresses
4.0-325 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Handle BP mask register better to avoid useless BP writes (causing flushes)
4.0-324 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: implement ps_res
4.0-323 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: simplify ps_sel
4.0-322 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: fix typo in ps_sel and re-enable it
4.0-321 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες jit64: remove dead code
4.0-320 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: extract frsqrtex as method
4.0-319 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [JitIL] No more terrible usage of vectors. This is possible because of C++11.
4.0-318 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: check default framebuffer for msaa
4.0-317 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Minor idle skip optimization in bx.
4.0-316 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Fix an issue with the data offset in LoadStore operations. Thanks to PPSSPP.
4.0-315 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες VideoCommon: create native texture pool
4.0-314 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [windows] update SDL-2.0.0 to 2.0.1. Fixes issue 6793.
4.0-313 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες ogl: drop all %f from TextureConversionShader
4.0-312 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix {Read,Write}FileToString. We should be using binary always.
4.0-307 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Be less dumb.
4.0-306 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Update translation files to reflect recent changes in the code.