3.5-1654 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες OGL/SamplerCache: Treat lod_bias as a signed integer.
3.5-1653 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες implement emulate efb format changes on ogl backend
3.5-1652 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες NetPlay: Sync across whether to save memcards or not
3.5-1651 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες NetPlay: Allow building a server without a game
3.5-1650 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Core: Remove an unused var
3.5-1649 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Implement zcomploc on OpenGL4.2+
3.5-1648 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες InputConfigDiag: Save the configuration when pressing "OK"
3.5-1647 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες InputConfigDiag: Add a simple error status label
3.5-1646 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Add "Q" / "E" as freelook keybindings
3.5-1644 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Drag and drop.
3.5-1643 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες VertexShaderManager: Make ProjectionHack private
3.5-1642 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες wx: Prevent warnings when compiling with recent versions of g++
3.5-1641 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'possibly-useful-netplay-changes'
3.5-1635 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες There. Fix all the issues where we are using integers when we should be using floats in the texture conversion shaders.
3.5-1634 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Continuation of the previous commit. I missed a integer.
3.5-1633 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix a issue in the texture conversion shaders that was multiplying an integer with a float.
3.5-1632 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες X11: Don't do a round-trip to the server to figure out our size on configure
3.5-1631 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες X11: Don't use a client event as a wrapper for XMoveResizeWindow
3.5-1630 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Actually link to XI2
3.5-1629 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες Fix up last commit