3.5-2410 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [Android] Make the AboutFragment extend the ListFragment, since this is basically what this fragment acts as. Much more descriptive than simply extending Fragment.
3.5-2409 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Fix two wrong opcodes in the x64Emitter. PEXTRW and PINSRW were actually writing PCMPGTB opcodes. Thanks for the help Sintendo.
3.5-2408 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Gameini database update. Fixes issue 6531. Fixes issue 6532.
3.5-2407 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Flush the fpr cache between every instruction. Do this until I figure out what is destroying the FPR register states.
3.5-2406 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [GLES3] Enable support for primitive restart.
3.5-2405 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Add dcbt/dcbtst/dcba noops.
3.5-2404 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες VideoCommon: fix ogl lighting bug which happens because of NaN emulation
3.5-2403 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] ps_sel implementation.
3.5-2402 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Remove extraneous BKPT from ps_rsqrte.
3.5-2401 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] ps_rsqrte implementation.
3.5-2400 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] VRSQRTE NEON emitter.
3.5-2399 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] ps_nmadd/ps_nmsub implementations.
3.5-2398 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] rlwnmx implementation.
3.5-2397 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Implement ps_msub. Minor optimizations.
3.5-2396 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Prevent an error message from erroneously displaying when dumping frames in d3d9 or d3d11.
3.5-2395 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες D3D11: Fix screenshot aspect ratio.
3.5-2394 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] fcmpo/fcmpu implementations.
3.5-2393 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] fctiwzx implementation. This isn't implemented in JIT64 and it is unstandeable why it isn't.
3.5-2392 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Add NEON VORR and fix encoding on NEON VEOR. Remove VMRS_APSR because it is the same as VMRS(PC)
3.5-2391 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Add a hacky check for text file size in ReadFileToString. Fixes issue 6455.