4.0-546 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Clean up and add info to .gitignore; also re-add the QtCreator CMakeLists.txt.user ignore.
4.0-545 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Revert "Add CMakeLists.txt.user to the .gitignore file. Closes issue 6873." because no comment has been given on what that newly ignored file even is. If no dev knows what's going on and there's not e...
4.0-544 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Work around Qualcomm's broken garbage in their v53 drivers. This doesn't fix the issue, just a work around. This is the stupidest issue coming from Qualcomm. Now Dolphin Mobile won't crash i...
4.0-543 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Work around AMD's broken Linux drivers when it comes to pinned memory and base_vertex usage. It seems that using pinned memory with base_vertex disabled is quicker than the other way around.
4.0-542 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Things fixed in Qualcomm driver v53. GLSL Centroid usage. SHADER_INFO_LOG reporting 0 at all times. Some crazy nonsense that broke the FPS counter. Those are all fixed. glBufferSubData still...
4.0-541 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες In the shader log message, say if the error came from a PS or VS.
4.0-540 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix the ZLib in Externals. The CMakeLists file looked like it was copy-pasted from ZLib itself. It didn't work for various reasons.
4.0-539 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'revert-avx'
4.0-536 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Add a non-tiny warning about CPUs that will silently desync.
4.0-534 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Software renderer: Add linear interpolation of fog range adjustment factors.
4.0-533 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fix joysticks only capable of right/down movements. Also make it capable of using onscreen joystick even if controller 1 is bound.
4.0-532 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Oops, I left a bit being set when it shouldn't have been.
4.0-531 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Small cleanup in the EGL GLInterface.
4.0-530 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix ARM unix build.
4.0-529 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fix gamepad input.
4.0-528 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες If we are using OpenGL ES 3, then don't check for OpenGL/GLU
4.0-527 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix Cmake failure.
4.0-526 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Add CMakeLists.txt.user to the .gitignore file. Closes issue 6873.
4.0-525 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Have our OpenGL/ES context creation be less stupid.
4.0-524 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Make our OpenGL ES 3 check in the UI less stupid.