4.0-566 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Disable primitive restart on buggy OS X Intel HD 3000 drivers.
4.0-565 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες D3D/OGL: Add a TODO noting that we don't support GX_CULL_ALL, most notably required for accurate zfreeze emulation.
4.0-564 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες VertexShaderGen: Remove Sonic Unleashed hack. Doesn't seem to be required anymore.
4.0-563 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες VertexShaderManager: Remove a hardcoded projection hack.
4.0-562 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Software renderer: Add a zfreeze related TODO.
4.0-561 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Free performance for AMD+Linux. Instead of disabling BaseVertex due to pinned_memory. Just disable pinned_memory for the ELEMENT_ARRAY_BUFFER type which has issues with baseVertex(ELEMENT_ARRAY_BUFFER...
4.0-560 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Enable shader cache.
4.0-559 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [ARM] Implement tw/twi
4.0-558 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Support grabbing OpenGL extensions and a function for checking for support.
4.0-557 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Support grabbing whichever OpenGL mode we are running under from GLInterface. GLES or GL
4.0-556 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fixed issue 6245. (ISO Path's "Remove" button not being disabled when it should be)
4.0-555 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Eliminate some Wiimote acceleration logic redundancy. Yeah, I eliminated a total of 3 LSB of accel data in the process, but no one will notice.
4.0-554 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Revert "Reading shake force from calibration rather than a constant" It didn't make sense. The math was nonsensical. Calibration data was somehow applied twice. I don't even.
4.0-553 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix some emulated wiimote turntable stupidness (DJ Hero controller). Happy Christmas! Fixed issue 6865.
4.0-552 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Fix the gradle build system to allow for building from terminal. It will now copy the library files correctly and sign the resulting apk.
4.0-551 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Remove our GLU dependency. Fix static zlib
4.0-550 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Add a gradle build file for use with Android Studio 4.0
4.0-549 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Change a PanicAlert to OSD message.
4.0-548 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Fix the extended information status line that shows emulated mhz + idles skipped.
4.0-547 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες [Android] Stop copying assets that don't need to be copied anymore.